วิทยาการคำนวณ ม.4

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ใบความรู้

ใบความรู้ 1

ใบความรู้ 2

ใบความรู้ 3

ใบความรู้ 4

ใบความรู้ 5

ใบงาน

ใบงาน 1

ใบงาน 2

ใบงาน 3

ใบงาน 4

ใบงาน 5

แหล่งเรียนรู้

เว็บไซต์

ยูทูป


ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ใบความรู้

ใบความรู้ 1

ใบความรู้ 2

ใบความรู้ 3

ใบความรู้ 4

ใบความรู้ 5

ใบงาน

ใบงาน 1

ใบงาน 2

ใบงาน 3

ใบงาน 4

ใบงาน 5

แหล่งเรียนรู้

เว็บไซต์

ยูทูป