วิทยาการคำนวณ ม.2

หน่วยการเรียนรู้ที่2

การออกแบบขั้นตอนการทำงาน

และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythonหน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน.pdf