วิทยาการคำนวณ ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่
2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น