นางสาว บรรทนา สุธรรมวิจิตร

  • ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

  • โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

  • สอนระดับชั้น ม.1-6 รายวิชา วิทยาการคำนวณ และคอมพิวเตอร์

  • ออกแบบ ทำเว็บไซต์ และพัฒนาตนเอง

  • มีเป้าหมาย คือ ก้าวต่อไปด้วยใจที่รักการพัฒนา

  • มุ่งมั่นให้เด็กไทยให้ใส่ใจเทคโนโลยี

  • ใช้ IT พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

❤ เว็บไซต์ : http://www.krunimz.com